Najważniejsze informacje

 • Przetwarzanie danych w związku z RODO

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez Dentium Clinic . Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez Dentium Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez Dentium Clinic. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług przez Dentium Clinic.

 • Prawa przysługujące w związku z nową regulacją

  W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

  • żądania od nazwa.pl dostępu do Państwa danych osobowych,
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
  • sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych

  Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
  • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
  • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez psiesprawy.com lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

  Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

  • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Dentium Clinic sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Dentium Clinic nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Dentium Clinic są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

  Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, Dentium Clinic nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Dentium Clinic nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • Pozostałe prawa

  Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Dentium Clinic, jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Dentium Clinic może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 • Polityka Prywatności

  Dentium Clinic informuje o tym, że na swojej stronie internetowej stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisu internetowego psiesprawy.com bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych Dentium Clinic jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@dentiumclinic.pl.

 • Odbiorcy Danych Osobowych

  Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i statystycznych, np. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

  Dentium Clinic informuje, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone.

średnia ocena
4.7 / 5